Muzeum w Koszalinie

Telefon
(94) 343 20 11
(94) 343 20 82
(94) 343 21 53
Fax
(94) 343 12 20

Zwiedzanie
Muzeum dla zwiedzających jest czynne w godzinach 10.00-16.00.

W sezonie turystycznym (od 15 maja do 15 września) Muzeum czynne jest w godzinach 10.00-17.00.

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.

Wyjątek stanowi okres wakacyjny (lipiec i sierpień) - w tym okresie Muzeum jest czynne we wszystkie dni tygodnia (także w poniedziałki) w godz. 10.00-17.00.

Dniem wolnym od opłat za wstęp na ekspozycje stałe jest środa. Zwolnienie z opłat nie dotyczy wystaw czasowych.

Bilety:
- bilet normalny (1 osoba) - 10 zł
- bilet ulgowy (1 osoba) - 8 zł
- bilet rodzinny (minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko) - 5 zł (za 1 osobę)
- bilet zbiorowy dla grup powyżej 14 osób - 5 zł (za 1 osobę)
- bilet wstępu na jedną wystawę (1 osoba) - 5 zł
- oprowadzanie (po uprzednim zgłoszeniu) - 50 zł
- lekcja muzealna - 50 zł
- lekcja muzealna poza miastem - 60 zł
- bilet wstępu dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny i Koszalińskiej Karty Seniora (1 osoba) - 1 zł
- fotografowanie /bez prawa publikacji i powielania, bez użycia statywu, lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń, wyłącznie dla celów amatorskich/ jest bezpłatne
- fotografowanie okolicznościowe i filmowanie /np. śluby oraz dla celów komercyjnych/ - należy uzgodnić wstępnie z Dyrektorem Muzeum odnośnie formy zdjęć i ich kosztów.

Bilet wstępu upoważnia do wejścia na wszystkie ekspozycje stałe we wszystkich budynkach muzealnych. Wyjątek stanowi bilet wstępu na jedną wystawę, który upoważnia do wstępu na jedną wybraną przez zwiedzającego ekspozycję.
Bilety sprzedaje się do pół godziny przed zamknięciem Muzeum.
Oprowadzanie po ekspozycjach odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu.

Uprawnienia do ulg
Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) dzieciom do lat siedmiu (nie dotyczy opłat za udział w zajęciach edukacyjnych);
6) nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.