Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem danych jest Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, NIP: 669-11-24-770 (zwane dalej Muzeum).

Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem ochrony danych jest Pani Patrycja Lubieniecka. Kontakt z inspektorem jest realizowany za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@muzeum.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-950 Koszalin z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Kategorie danych osobowych:
Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane identyfikacyjne (monitoring wizyjny), dane osób odwiedzających Muzeum, dane darczyńców i osób wypożyczających eksponaty, dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń, dane wnioskodawców, dane użytkowników systemów informatycznych, osób uczestniczących w uroczystościach, dane osób uczestniczących w programach edukacyjnych i konkursach organizowanych przez Muzeum.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji statutowych działań Muzeum:

zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
realizacja procedury obsługi wniosków i korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
obsługę wypożyczeń i przyjmowania eksponatów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
realizacja działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
realizacja działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
realizacja zadań związanych z propagowaniem działalności Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i f RODO,
realizacja umowy – zamówienia, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.koszalin.pl/, na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
w celu wystawienia faktury za usługi lub sprzedaż towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania.
Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania ;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Przekazywanie danych
Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.